คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียน

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ 2565

แบบขอจัดตั้งงบประมาณ 2564 (MS-Excel)

เว็บไซต์เข้าระบบจัดตั้งงบประมาณ Budget-School

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดเรียงลำดับในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน ธุรการโรงเรียน ,ครูวิกฤต, ครูวิทย์-คณิต, นักการภารโรง, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน กันยายน 2565

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ(สำนักงาน กสม.) ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(สำนักงาน กสม.) ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยบุคคลและองค์กรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนกลุ่มใหม่)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนกลุ่มใหม่) ธนาคารกรุงไทย โอนวันที่ 3 ตุลาคม 2565 โอนต่างธนาคาร วันที่ 5 ตุลาคม 2565 รายละเอียดแนบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดเรียงลำดับในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กราบนมัสการลาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 30 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายพันธ์ศักดิ์ รจนัย พนักงานพัสดุ ส 4 ได้เดินทางไปกราบนมัสการลา พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (มหานิกาย) และเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสำราญ และกราบลา นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมี นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวปาริชาติ อาจสำแดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมเดินทางในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 29 ก.ย.2565

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 27 ก.ย.2565

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดบ้านโนนสว่าง อ.พยุห์ ตามโครงการ “สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2565”

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 28 กันยายน 2565 ที่วัดบ้านโนนสว่าง ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านโนนสว่าง ตามโครงการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2565 ซึ่งมี นายสุทิน คำพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพยุห์ นายปรัชรงค์ชัย เติมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง (อสพป.17) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และมี พระครูสารธรรมคุณาทร เจ้าคณะตำบลดูน เจ้าอาวาสวัดเกษหงส์ พร้อมด้วย พระสมุห์สุข อินทปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสว่าง และคณะสงฆ์ ร่วมอนุโมทนาบุญ////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว   

วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)