การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ตามเอกสารแนบ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสัมมนา “พัฒนาวิพากษ์ ครั้งที่ 5 Learning Loss : บทเรียนสู่การเตรียมความพร้อมการศึกษาไทย ในVUCA Word”

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสัมมนา “พัฒนาวิพากษ์ ครั้งที่ 5 Learning Loss : บทเรียนสู่การเตรียมความพร้อมการศึกษาไทย ในVUCA Word” ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting Application) ตามเอกสารแนบ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตลอดช่วงวัย ครั้งที่ 2/2565

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ตลอดช่วงวัย ครั้งที่ 2/2565 ตามรายละเอียดที่แนบ

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขา ครูสังคมศึกษา มูลนิธิสมาน-เบญจา แสงมะลิ ประจำปี 2566

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา มูลนิธิสมาน-เบญจา แสงมะลิ ประจำปี 2566

จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฤหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฤหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

ว28/2565 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

ว28/2565 แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ

การประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่ง คสช.11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561

การประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่ง คสช.11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561

สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่

สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องข้อควรระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมกรองกัมพู โรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างรรค์ด้วย ipad

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างรรค์ด้วย ipad