แจ้งเลื่อนการตรวจสุขภาพประจำปี 2564

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้แจ้งการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ในวันที่ 21-23 เมษายน 2564 ในการนี้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอเลื่อนการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ไม่มีกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19

กำหนดการตรวจสุขภาพ

ด้วยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 รายละะเอยดตามเอกสารที่แนบ

การตรวจสุขภาพประจำปี 2563

ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่ได้แจ้งรายชื่อเข้าตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ได้มารายงานดัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ประชาสัมพันธ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง

ด้วยกรมสรรพากร ได้ประชาสัมพันธ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง ตามแบบ QR Code ในการดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แจ้งรายชื่อการตรวจสุขภาพ ปี 2563

ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการครูที่ยังไม่ได้รับผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังกล่าวมารับผลตรวจได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รายชื่อที่แนบ

กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2563

ศูนย์อนามัยที่ 10 แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

การเลื่อนตรวจสุขภาพประจำปี

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ขอแจ้งการเลื่อนตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ในวันที่ 31 มีนาคม-3 เมษายน 2563 เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด

การดำเนินการสรรหากรรมการและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2562-2564

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพยครูศรีสะเกษ จำกัด จะดการดำเนินการสรรหากรรมการและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2562-2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เชิญร่วมงาน GHB Home Loan Fair@ ศรีสะเกษ

ด้วยธนาคารอาคารส่งเคราะห์ เชิญร่วมงาน GHB Home Loan Fair@ ศรีสะเกษ ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ บิ๊กซี ศรีสะเกษ เอกสารที่แนบ

โครงการอ่านสารสันติภาพ

ด้วย มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ จัดโครงการอ่านสารสันติภาพเพื่อเชิญชวนส่งโครงการดังกล่าว