การดำเนินโครงการการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การดำเนินโครงการการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า มาเพื่อทราลและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แจ้งประชาสัมพันธ์การขอขยายชะลอการดำเนินการทางกฎหมายของธนาคารอาคารสงคราะห์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การขอขยายชะลอการดำเนินการทางกฎหมายของธนาคารอาคารสงคราะห์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.

สพฐ. แจ้งประกาศเรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ด้วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ขอแจ้งเรื่องขอเชิญร่วมพิธีฉลองมณฑปประดิษฐานหลวงพ่อหมอ และขอเชิญร่วมสั่งจองบูชาพระบูชาหรือวัตถุมงคลฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสาร