แบบเสนอชื่อ/ประวัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โอนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โอนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้เจ้าตัวไปชำระเงินเอง เฉพาะเดือน ตุลาคม 2565

นางนันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการนิเทศ แบบ 6 DSP & 4 steps Model เพื่อพัฒนาทักษะการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในโรงเรียน

ประกาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 สพป.ศก.1

จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฤหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฤหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

ประกาศเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ 49)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ