รายงานจำนวนนักเรียน DMC ภาคเรียนที่1/2565

รายงานข้อมูลนักเรียนสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ภาคเรียนที่ 1/2565 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา2565 ( นักเรียน 10 มิถุนายน )

แจ้งโรงเรียนคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ

แจ้งโรงเรียนคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2563 เปิดระบบคัดกรอง บันทึก นร.01 แล้วตั้งแต่วันที่ 4 – 15 ม.ค. 64 เวลา 17.00 น.โดยให้คุณครูดำเนินการจัดทำข้อมูลดังนี้. – ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ราชการออกให้ของนักเรียนให้ถูกต้อง- ตรวจสอบข้อมูลสถานะครัวเรือน จำนวนสมาชิกครัวเรือน รายได้ครัวเรือน ให้มีความสอดคล้องกัน ถูกต้อง ครบถ้วน- ตรวจสอบและยืนยันลายเซ็นการรับรองข้อมูล ของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ครบถ้วน.ระบบจะปิดวันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 17.00 น..สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-079-5475 กด 1 หรือที่ Line@ cctthailand https://cct.thaieduforall.org/

แจ้งการใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ smss

การเข้าใช้งานระบบ SMSS
ให้ รร.เข้าใช้ระบบ SMSS แทน AMSS เพราะ
1. AMSS เป็นระบบสำหรับ สนง.เขต
2. รร.เข้า AMSS จะรับหนังสือ ดูหนังสือได้อย่างเดียว
3. บุคลากรบางท่าน มีชื่ออยู่ในระบบ AMSS เดิม
เมื่อ รร.อื่น จะลงทะเบียนชื่อ รร.ใหม่ จะแจ้งว่า มีชื่อในระบบแล้ว
จึงต้องลบชื่อ ผู้ใช้ รร. ที่เคยใช้ AMSS ทั้งหมด
แล้วให้ รร. ใช้ SMSS แทน
4. สนง.เขต ติดตั้งเว็บ SMSS ให้กับทุก รร.แล้ว
5. SMSS จะมีระบบงานหลายอย่าง นอกจากรับหนังสือราชการ
รร.สามารถ เข้าไปเปิดใช้งานได้ ตามความพร้อมของ รร.
6. คู่มือและการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น ของ SMSS ดูได้ที่

http://amssplus.ubn4.go.th/smss_download/manual_smss_4_1.pdf
http://news.sisaketedu1.go.th/63/SMSS.jpg

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

แจ้งจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2

แจ้งจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ระยะเวลา ๖ เดือน ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๕๐ โรงเรียน จำนวน ๒,๗๒๑,๐๐๐ บาท ส่วนโรงเรียน ๘ โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เนื่องจากโรงเรียนได้กรอกข้อมูลไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ตรวจสอบและยืนยันไปสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

แจ้งโรงเรียนส่งผลงานประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2563

 1. โครงสร้างหน่วยงาน
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ข้อมูลประชาสัมพันธ์
 8. สอบถามปัญหา Q&A
 9. สื่อสังคม (Social Media)
 10. แผนดำเนินงานประจำปี 2564
 11. รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
 12. รายงานผลการดำเนินงานปี 2562
 13. คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน
 14. คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
 17. บริการ e-Service
 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 19. รายงานกำกับการใช้จ่ายรายไตรมาส
 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบ ปี 2562
 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 22. ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 26. การดำเนินงานตามนโยบายทรัพยากรบุคคล
 27. หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาบุคลากร
 28. รายงานการบริหารงานบุคคล
 29. แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2561
 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 37. การดำเนินการจัดการความเสี่ยง
 38. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
 39. แผนป้องกันการทุจริต ปี 2562
 40. รายงานติดตามการทุจริตรายไตรมาส
 41. รายงานการป้องกันการทุจริตปี 2561
 42. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
 43. มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 44. มาตรการความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
 45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
 46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
 47. มาตรการป้องการขัดผลประโยชน์
 48. มาตรการใช้ดุลพินิจ

การสำรวจอินเทอร์เน็ตโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1ที่ใช้เครือข่าย Uninet

ด้วยคณะทำงานโครงการผู้นำเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (ConnextED) จะดำเนินการสำรวจอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 จึงขอให้ทางโรงเรียนที่มีรายชื่อแนบมานี้ อำนวยความสะดวกให้กับคณะทำงานสำรวจดังกล่าว ตามความเหมาะสม ดังรายชื่อโรงเรียนที่แนบมาด้วยนี้

<< รายชื่อโรงเรียนที่จะทำการสำรวจ >>

คำสั่งคณะกรรมการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของ สพป.ศก.๑ และโรงเรียนในสังกัด

สพป.ศก.๑ แจ้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจติดตามแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของ สพป.ศก.๑ และโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< คำสั่ง สพป.ศก.๑ >>

ผลการวิเคราะห์ Pre ONET ปีการศึกษา 2560

ผลการวิเคราะห์ Pre ONET ปีการศึกษา 2560

 

<< ผล Pre O-NET ปี 2561>>