ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ปี 2560

ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ปี 2560 เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอง

ตามเอกสารที่แนบ ดังนี้แจ้งส่งเงินลูกเสือ 60

ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ มรภ. 60

ด้วย สนง.ลูกเสือจังหวัด ได้จัดการฝึกอบรม ผกก.ให้กับ นศ.มรภ.ศก. จำนวน 5 รุ่น เฉพาะวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เริ่ม 28 กค. – 27 สค. 60 แจ้งวิทยากรทุกท่านทราบถือปฏิบัติตามคำสั่งที่แนบอบรม มรภ. BTC 60

การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560

ด้วย สนง.ลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานชุมนุมผู้บัคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฏาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี แจ้งผู้สนใจเชิญส่งในสมัครได้ที่ สนง.ลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 14 กค. 60 นี้ โดยด่วน มีค่าพาหนะในการเดินทาง

ดังเอกสารที่แนบ ดังนี้389337_002ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด 389339_003ตารางจัดสรรผู้เข้าร่วมงาน 389343_005ใบสมัคร

แจ้งคณะกรรมการไปปฏิบัติหน้าที่ในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 60

ขอเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 กค. 60 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 

เอกสารที่แนบ  ดังนี้กรรมการ 1 กค.60

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 60

การจัดงานวันสถาปนา 60การจัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2560 ทาง สนง.ลส.จ.ศรีสะเกษ กำหนดจัดในวันที่ 1 กค. 60 เวลา 08.30 น.  ร  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียด ดังนี้

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด

ด้วย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดที่แนบ

<< รายละเอียโครงการอบรมยุวการชาด (ผอ.ฝึกฯ) >>

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดำเนินการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น เพื่อรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

ดังรายละเอียดที่แนบ ยุวฯโล่พระราชทาน

การของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 60

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบฯให้สถานศึกษาจัดทำโครงการของบสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 60 ได้

รายละเอียดตามเอกที่แนบ  ของบ ลส.บรรเทาสาธารณภัย 60

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค วิชาการจัดค่ายพักแรม

ด้วย สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธ์ เขต 2 ได้จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค วิชาการจัดค่ายพักแรม ตามที่ สพฐ.มอบ แจ้งผู้สนใจส่งใบสมัครได้

เอกสารที่แนบ  อบรม สพฐ.กาฬสินธ์ 60

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือBTC.,ATC.,ระดับผู้นำ LAC.,ลุกเสือทักษะชีวิต

โครงการ-ใบสมัคร