แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

ประชาสัมพันธ์ให้มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 รายละเอียดดังแนบ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน

การรายงานเมื่อข้าราชการต้องหาคดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอแจ้งคู่มือแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อข้าราชการหรือลูกจ้างต้องหาคดีอาญา รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

การล่วงละเมิดทางเพศ

การล่วงละเมิดทางเพศ ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

การแต่งกาย ข้าราชการ

รูปแบบการแต่งกายชุดสีกากี สุภาพสตรี บุรุษ

แนวปฏิบัติการสืบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนพร้อมแบบฟอร์ม

แนวปฏิบัติการรายงานเบื้องต้นทางละเมิด