การดำเนินโครงการการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การดำเนินโครงการการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า มาเพื่อทราลและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พิจารณาเห็นว่า ในปัจจุบันมีประเทศ เขตการปกครอง หรือเมืองหลวงใหม่ เกิดขึ้นใหม่ บางประเทศแยกตัวเป็นอิสระจากกัน บางประเทศเปลี่ยนระบอบการปกครอง และเปลี่ยนชื่อประเทศ บางประเทศหรือบางเขตการปกครอง ได้เปลี่ยนเมืองหลวงหรือเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงใหม่ ประกอบกับ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้แก้ไขการเขียนชื่อประเทศ เขตการปกครอง และเมืองหลวง ตามการออกเสียงของเจ้าของภาษา และแก้ไขตัวสะกดชื่อตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาปรับปรุงและจัดทำเพิ่มขึ้นอีกหลายภาษา ซึ่งคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากล พร้อมด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก้ไขปรับปรุงประกาศดังกล่าวแล้ว โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จึงให้ยกเลิกประกาศราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕แล้วให้ใช้ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ฉบับลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ หน้า ๒๘ แทน  

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ฉบับลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสแกน OR Code ท้ายหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ส่งมาพร้อมนี้

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากระทรวงมหาดไทยว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์  ธำรงไทย” โดยจัดทำสื่อสาระการเรียนรู้ เรื่อง ธงชาติไทย ในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของธงชาติไทยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธงชาติไทย

เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือท่าน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสาระการเรียนรู้ในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่อง ธงชาติไทย ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ (Social Media) ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในสังกัดและผู้สนใจ ได้มีความรู้ เกิดความรัก ความสามัคคี และได้ตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของสื่อสาระการเรียนรู้ในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่อง ธงชาติไทย ได้ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ “หนังสือสั่งการ กลุ่มงานอำนวยการ” หัวข้อย่อย “งานธงชาติไทย”

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุ ปี พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผู้เข่าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครู ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือท่าน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๙๒, ๕๕๙๕ หรือ Line Official : @966xulgw

แจ้งประชาสัมพันธ์การขอขยายชะลอการดำเนินการทางกฎหมายของธนาคารอาคารสงคราะห์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การขอขยายชะลอการดำเนินการทางกฎหมายของธนาคารอาคารสงคราะห์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานในนิทรรศการศิลปะ Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition ครั้งที่ ๒๒

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งว่า จังหวัดคานากาวะ ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนด จัดนิทรรศการศิลปะ Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition ครั้งที่ ๒๒ โดยประสงค์เชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง ๔ – ๑๕ ปี จากประเทศต่าง ๆ ส่งผลงานศิลปะ โดยไม่จำกัดหัวข้อ เข้าร่วมประกวดในนิทรรศการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย และเพื่อใช้ผลงานศิลปะเป็นสื่อในการบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้ท่าน ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และจะประกาศผลการประกวดสำหรับผู้สมัครจากต่างประเทศ ในช่วงต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://kanagawabiennial.jp/en/ หรือสอบถามข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ k-biennial@earthplaza.jp          

        

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อ

ด้วย คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ได้ออกประกาศ เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต   ความยาวคลื่นช่วงชี (Ultraviolet C หรือ UV-V) เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๒๑ ง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงชี (Ultraviolet C หรือ UV-V) เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ให้บุคลากรในสังกัด และผู้สนใจได้ทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว โดยสแกน OR Code ท้ายหนังสือสำนักงานศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ตามที่ส่งมาพร้อมนี้

กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.

สพฐ. แจ้งประกาศเรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. รายละเอียดตามเอกสารแนบ