การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

สำนักงาน ก.พ. จัดหลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานและคน ได้แก่

  1. วิชาบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชายุคใหม่
  2. วิชาจริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน
  3. วิชาการสอนงาน (Coaching)
  4. วิชาการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
  5. วิชาการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่แนวคิด Work-Life

ข้อมูลตัวชีวัด KRS สพป.ศก.1 ปี 2564

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างดังรายละเอียดที่แนบ

1.การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ ระยะขอบซ้าย 3 ซม. ขอบขวา 2 ซม. ระยะบรรทัดปกติคือ 1 เท่า การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง 0-16 ซม.

2.ขนาดตราครุฑ สูง 3 ซม. ห่างจากขอบบน 1.5 ซม สำหรับหนังสือราฃการ และสูง 1.5 ซม.สำหรับบันทึกข้อความ

3. การพิมพ์ หนังสือภายนอก เรื่อง คำขื้นต้น อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาคเหตุ ภาคประสงค์ และภาคสรุป 1 Enter+Before 6 pt คำลงท้าย
1 Enter+Before 12 pt

4.หนังสือภายใน คำว่า บันทึกข้อความ ขนาด 29 พอยท์ คำว่า ส่วนราชการ วันที่ เรื่อง ขนาด 20 พอยท์

นางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร กลุ่มอำนวยการ

“งานธุรการ” ตำแหน่งเล็กๆ ที่สอนวิชาทำงานมากกว่าที่คิด!

การรับส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS+++