สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) และคณะติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 14  ตรวจราชการการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมกรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (2565-2569)

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี (2565-2569)http://data.ssk.in.th/65/planssk5%20y.pdf

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ-ปี-2565ฯ_0001

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565http://www.sisaketedu1.go.th/65/plan65.pdf

ปฏิทินดำเนินงาน จัดทำข้อมูล DMC/B-OBEC/EMIS ปี 2564

DMC2564

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิ.ย.64

ประชาสัมพันธ์ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน