ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ

1. ด้วย สนง. ลูกเสือ จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับสำรอง (C.B.T.C.)
2. ด้วย สน. ลูกเสืออุบล เขต 2 จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อแจ้งนักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ไปยังสำนักงานประสานงานโรงเรียนการบินญี่ปุ่น กรุงเทพ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

เชิญผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน Education Leaders Forum ครั้งที่ 2

มูลนิธิเชิญผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมงาน Education Leaders Forum ครั้งที่ 2 หัวข้อ Educational Change Maker จิตใจเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล โดยสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศไทยร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

การฝึกอบรมผู้ประสานงานโครงการ Messengers of Peace ประเทศไทย ระดับพื้นที่ รุ่นที่ ๕

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือฯ

ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ร่วมกับ สพม.กรุงเทพ ๒ จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นความรู้ทั่วไป GIC และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหม่รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสินติภาพสากล 2565” (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมสะสมแคลอรี่เครดิตผ่านแอปพลิเคชั่น Calories Credit Challenge:CCC

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ จดโครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมภาต ครั้งที่ ๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทยไร้สโตรค” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสะสมแคลอรี่เครดิตผ่านแอปพลิเคชั่น Calories Credit Challenges:CCC รายละเอียดตามลิงค์ไปแนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ

ด้วยสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัครจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
2. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองชั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
3. โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) สำหรับครูผู้ทำ
4. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด นั้น

บัดี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตัดสินการประกวดฯ ระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ผลการคัดเลือกสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบนั้น

บัดนี้ การคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการคัดเลือกตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้