คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ(สำนักงาน กสม.) ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(สำนักงาน กสม.) ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยบุคคลและองค์กรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ แห่งประเทศไทย และเสวนา เชิงวิชาการ เรื่อง ๑๓ ปี ตามหา ค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการ แห่งประเทศไทย และเสวนา เชิงวิชาการ เรื่อง ๑๓ ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ

การขอรับหนังสือรับรองความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

การขอรับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย ตามเอกสารที่แนบ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ภาษา ซีมีโอ เรลด์ ประจำปี 2565

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของศูนย์ภาษา ซีมีโอ เรลด์ ประจำปี 2565

สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การประกวด “Ombudssman Awards”รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การประกวด”Ombudssman Awards” รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบ

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ(ประเทศไทย)ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร”ร่วมขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ” (รหัสEP3)

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ(ประเทศไทย)ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร”ร่วมขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ” (รหัสEP3) รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบ

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ(ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร “ร่วมขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ”(รหัสEP3)

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ(ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร “ร่วมขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ”(รหัสEP3) ขอเชิญผู้สนใจสมัคร เข้ารับอบรมและสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายครูมืออาชีพ ตามรายละเอียดที่แนบ

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ ๔

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ม หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ จัดอบรมครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ ๔ โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบ