การตรวจสอบเขต ปี 63

การตรวจสอบเขตพื้นที่ ปี 63 ดำเนินการในช่วงเดือน มีค. – พค.63 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ตลอดการตรวจสอบ

ด่วนที่สุด..มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑/๖๓

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ศก.๑ ขอแจ้งบันทึกข้อความเรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑/๖๓ เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วน จึงแจ้งมาเพื่อให้สถานศึกษาทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสมและตามระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งกรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ

หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง

คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบสถานศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบสถานศึกษา รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายในสพป.ศรีสะเกษเขต 1

การจัดทำข้อมูลเบื้องต้นด้านแผนปฏิบัติการประจำปี การเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา

สพป.ศก.เขต ๑ (หน่วยตรวจสอบภายใน)  แจ้งเรื่อง แจ้งการจัดทำข้อมูลเบื้องต้นด้านแผนปฏิบัติการประจำปี การเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา  รายละเอียดดังไฟล์แนบ ศธ ๐๔๑๓๘/ว๔๑๘๐