การประกวดเรียงความ หัวข้อ “แบบอย่างตามผู้สูงอายุ”

สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งให้เด็กและเยาวชนที่สนใจส่งเรียงความในหัวข้อ “แบบอย่างตามผู้สูงอายุ”  เข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  22 ก.พ. 2560 เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560

ว 148

กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(ครั้งที่ ๓)

กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓)   จำนวน  ๑๐  โรงเรียน  ดังนี้   โรงเรียนบ้านผักแพวฯ ,โรงเรียนบ้านหนองกี่, โรงเรียนบ้านคำเนียมฯ , โรงเรียนบ้านหนองมะแซว , โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง , โรงเรียนบ้านพันลำ , โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข , โรงเรียนบ้านละเอาะ , โรงเรียนบ้านหนองพะแนง , โรงเรียนบ้านสวนกล้วยว404

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กทม. เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ก.พ.-พ.ค.

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ กทม. เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ก.พ.-พ.ค.60 (โดยไม่คิดใช้จ่ายในการอบรม)

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายละเอียดการอบรมพัฒนาครู

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การพัฒนา EQ. IQ. เพื่อลูกรัก (ฟรี)

ด้วย ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก ETL ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การพัฒนา EQ. IQ. เพื่อลูกรัก ในวันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมพรหมพิมาน ห้องลำดวนทอง B ชั้น 2

รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

IMG_0002

ประชาสัมพันธ์การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชน

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศได้จัดโครงกาดรประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาชน จึงประชาสัมพันธ์ดังกล่าว โดยกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31  มกราคม  2560  รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

IMG_0001

รายการเผยแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560”

ว 512

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2017”

วาดภาพระบายสี

เรียนเชิญ รร.เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติธรรม นำการศึกษาพัฒนาชีวิต น้อมจิตเป็นพระราชกุศล ๒๗ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๖๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ เรียนเชิญ รร.เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติธรรม นำการศึกษาพัฒนาชีวิต น้อมจิตเป็นพระราชกุศล ๒๗ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๖๐ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

รายละเอเียดโครงการ

ม.ขอนแก่น สัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ด้วยนวัตกรรม CRP ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย 4.0

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น สัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา ด้วยนวัตกรรม CRP ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ ๑๗-๑๘  มี.ค.๖๐ ณ ห้องประชุมภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายละเอียด

รร.บ้านหนองกก อ.กันทรารมย์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ๒๕ รายการ

รร.บ้านหนองกก อ.กันทรารมย์ แจ้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน ๑ ชุด ๒๕ รายการ กำหนดยื่นซอง ถึง ๓ ก.พ.๖๐ วันเวลาราชการ ณ รร.บ้านหนองกก เปิดซอง ๖ ก.พ.๖๐ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายละเอียดประกาศฯ