ประชุมปฏิบัติการเรื่องโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

>>> เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวอุษา ชูชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวจิรศรี อนวัชกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เรื่องโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีรองผู้อำนวยการและผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามัญทั่วไปจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑-๔ ,สพม. เขต ๒๘ ,อบจ.ศรีสะเกษ ,เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ,ร.ร.ราชประชานุเคราะห์๒๙ศรีสะเกษ และ ร.ร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหาของการจัดการศึกษาและการเข้าถึงบริการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส รวมทั้งนโยบาย ทิศทางและแนวทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของสถานศึกษาสามัญทั่วไปและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายพิจิตร ทานะ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันปัญหาในการจัดการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา ๑ ปี

>>> เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ ถนนอุบล อ.เมืองศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯทั้ง๕ชุด และผู้บริหารสถานศึกษาจากสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑-๔ จำนวน ๓๔ คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๔๙ คนเพื่อร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานในหน้าที่ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้รับการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดคะแนนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ใน๖เดือนแรก(มิถุนายน ๒๕๖๐) โดยมีนางเยาวลักษณ์ คงพูล ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ร่วมพบปะกับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินฯ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑

ประกาศ

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้(25 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม เพชร ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคุณธรรมให้กับสถานศึกษาทั้ง 5 เขต ที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตให้เข้าร่วมโครงการรวม 89 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 25-25 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2 รุ่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรทินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้มีความยั่งยืน พร้อมที่พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีวินัย มีความประพฤติดี รักสามัคคี ใฝ่เรียนรู้ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน ในการดำรงชีวิตให้มีความผาสุขตลอดไป###

เลขาธิการ กพฐ.ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการที่จังหวัดศรีสะเกษ

>>> เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่โดยกลไกประชารัฐเพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกันสร้างผลผลิตทางการเกษตรร่วมกันภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การจำหน่าย และการสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในช่วงเช้านายกรํฐมนตรีได้พบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับพร้อมกล่าวมอบนโยบายและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลจากนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ

เปิดโครงการ “เยาวชนตนสร้างฝัน ร่วมกันอาสาพัฒนาท้องถิ่น” ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “เยาวชนตนสร้างฝัน ร่วมกันอาสาพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เยาวชน นักศึกษา เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ นักเรียน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับชุมชนที่มีความแตกต่าง ทั้งความเชื่อ วัฒนธรรม และปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้มีทักษะที่ดีในการดำรงชีวิต มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักศึกษาชมรมตนสร้างฝัน ร่วมกันอาสาพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 250 คน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จำนวน 2 คน คณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน จำนวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการที่ปรึกษา และนักเรียน จำนวน 120 คน โดยมี นายเอกสรัญ ประจง ประธานชมรมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการบัญชี ดร.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

การติดตามการสอบอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.2

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ได้ออกนิเทศติดตามการสอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้น ป.1- ป.2และให้กำลังใจคณะกรรมการ ครูผู้บริหาร และนักเรียนในการสอบของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ประกอบด้วยโรงเรียนวัดหลวงวิทยา ,โรงเรียนรวมสินวิทยา,โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม,โรงเรียนมานิตวิทยาคม,และโรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ)ปี ๒๕๖๐

>>> เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร(เล็ก) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ปี ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯใน ๒๐ กลุ่มสาขาวิชาเอก รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙๑ อัตรา เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)สถิติยอดผู้สมัครฯวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวมจำนวน ๒๕ คน

วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๐-๒๒ มี.ค.๖๐

ว.นาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มี.ค.๖๐ ณ ว.นาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๒๐๐ บาท รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< รายละเอียดการอบรม >>

การสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย ๔.๐

ด้วย ม.ขอนแก่น แจ่งเรียนเชิญเข้าร่วม การสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย ๔.๐ ในวันที่ ๙-๑๑ มี.ค.๖๐ ณ ม.ขอนแก่น และ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๕๐๐ บาท รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< รายละเอียดการสัมมนา >>