สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปี ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีครูผู้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๓ คน โดยการอบรมครั้งนี้สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕ ระบุว่า คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้เรียนและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กปกติทั่วไป และจากข้อมูลในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๓๗,๒๙๖ คน จำแนกเป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมทั้ง ๙ ประเภท รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๒ และเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน ๒,๔๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๔ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร แต่หากนักเรียนที่มีความบกพร่องได้รับการช่วยเหลือทันทีและถูกวิธี นักเรียนก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เต็มความสามารถ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนได้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการช่วยเหลือและวางแผนการพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อคนพิการทางการศึกษา สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมคือ รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และคณะครูที่มีวุฒิการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นครูแกนนำจัดการเรียนรวม โดยมี นายสำราญ วังนุราช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมพัฒนาครูในครั้งนี้////////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

รร.อนุบาลกันทรารมย์ แจ้งรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ๑ มิ.ย.๖๐

รร.อนุบาลกันทรารมย์ แจ้งรายชื่อผู้สิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และให้มาทดสอบและประเมินความเหมาะสม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ รร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< ประกาศฯ ผู้มีสิทธิ์สอบฯ >>

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เชิญชวนผู้สนใจส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  มิถุนายน  2560

แฟ้มแนบ

รายงานงบทดลอง เม.ย.60

รายงานงบทดลอง เม.ย.60

งบทดลองเม.ย.60

รร.ในสังกัด สพป.ศก.1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง และครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม ว่างลง จึงประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ ยื่นเอกสารการสมัครได้ระหว่างวันที่ 5-11 มิถุนายน 2560 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

<< ประกาศรับสมัคร แก้ไขเพิ่มเติม 1 มิ.ย.60 >>

การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2017”

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2017” ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

แฟ้มแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ  จำนวน  2  ตำแหน่ง  โดยรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่  15 – 23  พฤษภาคม  2560  นั้น  บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกดังแฟ้มที่แนบ แฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วย บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ที่น่าสนใจในปีงบประมาณ 2560 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสามารถดูรายละเอียดการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ตามเอกสารที่แนบมานี้ <<เอกสารแนบ>>

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

ด้วย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) จะจัดอบรมในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 2560 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารที่แนบมานี้ <<เอกสารแนบ>>

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สอนคอมพิวเตอร์ ร.ร.บ้านหนองแวงโพนเขวา

ตามที่ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา มีประการเรื่องการรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สอนคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศที่แนบมานี้ <<ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา>>