ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับการประเมินในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยก่อนการประชุม ได้ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต////////

รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ต.ค.60

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ

แจ้งการโอนเงินพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง) ครูวิกฤติประจำเดือนตุลาคม 2560

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง) ครูวิกฤติประจำเดือนตุลาคม 2560    y60-538

หมายเหตุประกอบงบทดลอง ก.ย.60

หมายเหตุประกอบงบทดลอง ก.ย.60งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงปม. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงปม. เงินฝากคลัง เงินสดในมือ1101010101 เจ้าหนี้ภายนอกค้างจ่าย ก.ย.60 ใบสำคัญค้างจ่าย ก.ย. 60 รายละเอียดลูกหนี้คงเหลือ ก.ย.60.1

 

ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รวม ๔๗ รายการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ครูได้ไปฝึกซ้อมนักเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนทั้ง ๔๗ กิจกรรม / รายการ เพื่อให้นักเรียนได้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ก่อนที่จะไปเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน นำโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบนโยบายให้กับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย//////

คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 10 หลักสูตร

ด้วย คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 10 หลักสูตร เปิดรับสมัคร 5 รุ่น ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2560 – ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

การจัดทำข้อมูลเบื้องต้นด้านแผนปฏิบัติการประจำปี การเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา

สพป.ศก.เขต ๑ (หน่วยตรวจสอบภายใน)  แจ้งเรื่อง แจ้งการจัดทำข้อมูลเบื้องต้นด้านแผนปฏิบัติการประจำปี การเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา  รายละเอียดดังไฟล์แนบ ศธ ๐๔๑๓๘/ว๔๑๘๐

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๐ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกลุ นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ทุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สำคัญสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนโยบายที่เป็นจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนประชารัฐ การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนคุณธรรม STEM Education  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O – NET และ NT โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การพัฒนาครูแนวใหม่ การพัฒนาโรงเรียน ICU โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การอ่านออกเขียนได้ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจ การบูรณาการการทำงานร่วมกันสู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่ สพป.ชลบุรี เขต ๒

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาชลบุรี เขต ๒ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ รวมทั้ง เพื่อนำผลที่ได้จากการ ศึกษาดูงานไปประยุกต์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายภูเบศ พลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒//////////