บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561///////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูวิชาการโรงเรียนในเขตอำเภอกันทรารมย์ ยางชุมน้อย โนนคูณ และน้ำเกลี้ยง เพื่อชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน ซึ่งมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การอ่านรู้เรื่องและการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ซึ่งได้กำชับให้คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบตามตารางสอบที่กำหนด และกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้ง รักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด ซึ่งภายหลังการประชุมชี้แจง ได้มอบแบบทดสอบให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ และวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายให้กับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) จากนั้น ได้มีพิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จำนวน ๕๐ คน โดยมี นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสุรชาติ บุญปอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้/////////

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 288

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 288 ดังรายละเอียดแนบ

รายละเอียดเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังแนบ

สพป.ศก.๑ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑ และประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกล (DLIT)

สพป.ศก.๑ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๑ และประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกล (DLIT) รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

<< แผนการจัดซื้อ และ ประกาศประกวดราคา >>

 

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561

งบทดลอง ม.ค.61

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเปือย เพื่อให้กำลังใจครูและนักเรียนในการจัดการศึกษา

เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น.วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเปือย กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวาะ เพื่อให้กำลังใจครูและนักเรียนในการจัดการศึกษา

เวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเวาะ กลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจคณะครู นักเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบาย จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น รวมทั้ง การเตรียมความพร้อมในการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยมี นายสนอง วิเศษสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวาะ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน/////////

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0 รายละเอียด