CEO ยางชุมน้อย ประชุมสัมมนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ยางชุมน้อย เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบปัญหาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มฯ โดยมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกด้วย//////

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางสาวพัชรามณฑ์ เกษประยูร คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธานินทร์ กองลุน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายโกศิลปะ ดวงใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้เดินทางมาติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โรงเรียนบ้านหนองครก อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านโพนยาง อำเภอวังหิน เพื่อรับทราบปัญหาในการใช้งาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรในสำนักงาน นายเกรียงไกร สูงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก และนายคงศักดิ์ งามล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนยาง ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลปัญหาการใช้งานให้คณะติดตามฯ ได้รับทราบ////////

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มี.ค.2561 รายละเอียดดังแนบ

หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งเวียนหนังสือส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่ายสถานศึกษา แต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด แต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์ โดยพร้อมเพรียงกัน

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานในการต้อนรับ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย/////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 13 / 2561 จำนวน 15 คน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคัดเลือกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 16 เมษายน 2561 โดยมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสรัญญา เถาว์บุญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพบปะพูดคุยในครั้งนี้ด้วย///////

รายละเอียดเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มี.ค.2561 (โอนวันที่ 27 มี.ค.2561)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2561 (โอนวันที่  27  มี.ค.2561) รายละเอียดดังแนบ

โอนเงินค่าจ้างเหมาพาหนะรถรับ-ส่งนักเรียน โอนวันที่ 27 มี.ค.2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาพาหนะรถรับ-ส่งนักเรียน โอนเข้าบัญชีวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดังรายละเอียดแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการปรับปรุงพัฒนาศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะกรรมการดำเนินงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////