ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมเตรียมพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA Online

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรในสำนักงานฯ และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินฯ เป็นแบบออนไลน์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ////////

โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณณ์ ว21/2560 สายงานการสอน (รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา) ซึ่งจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 2561 เวลา 07.30 – 16.30 น ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมมายังกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ <<เอกสารแนบ>>

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ คน ซึ่ง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี โดยการนำของ นายแพทย์สรวิทย์ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชการธานี พร้อมด้วย น.ส.ชนิสรา เครือไชย นางรัตนา ภาละกาล นางอรอนงค์ วัฒนพงศ์ศิริ น.ส.ชนิดาภา มิ่งมูล นางประภัสสร ภูทางนา น.ส.รัติยากร เจริญท้าว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางจิรณัฏทยา จอมโคตร นางอนงค์ วงค์ศรีพรหม นายลมกรด พิมพ์บุญมา นายเสกสรร ไชยอาษา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้ออกมาให้บริการเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แก้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประจำทุกปี ซึ่งการตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยให้เราสามารถป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทำให้เราทราบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และหากพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ย่อมรักษาให้หายได้ง่ายเร็วกว่า และจะไม่มีคำว่า สายเกินแก้ โดยศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี จะออกมาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการครูในสังกัดตามใบนัดอีก ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย อำเภอเมืองศรีสะเกษ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย อำเภอโนนคูณ และอำเภอพยุห์ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมโรงเรียนกันทรารมย์ ประกอบด้วย อำเภอกันทรารมย์ และอำเภอยางชุมน้อย//////

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต

เมื่อเวลา ๐๕.๒๐ น.วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และบุคลากรในสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาสุจริต เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงาน เพื่อสร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) หลังจากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้พบปะพูดคุยและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนก่อนเริ่มปฏิบัติราชการตามปกติ////////

รร.บ้านยาง อ.กันทรารมย์ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย และนักการภารโรง ๒ อัตรา

รร.บ้านยาง อ.กันทรารมย์ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ แจ้งประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ค่าตอบแทน ๔,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๑ อัตรา และนักการภารโรง(โครงการคืนครูให้นักเรียน) ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน จำนวน ๑ อัตรา ผู้สนใจยื่นใบสมัครโดยตรงที่โรงเรียนบ้านยาง ต.ยาง อ.กันทรารมย์ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< ประกาศโรงเรียน >>

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับเงินฯ เพิ่มเติม (ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2561)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส่งเอกสารเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เอกสารแนบ

รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อชีวิต เพื่อสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่เด็กนักเรียน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมว่ายน้ำ เพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักเรียน ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พ.ค.2561 โอนวันที่ 25 พ.ค.2561

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานเบิกจ่าย) แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โอนวันที่ 25 พฤษภาคม  2561 รายละเอียดดังแนบ

แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เม.ย.-พ.ค.2561 (โอนวันที่ 25 พ.ค.61)

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานเบิกจ่าย) แจ้งการโอนเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เม.ย-พ.ค.61 โอนวันที่ 25 พ.ค.61 รายละเอียดดังแนบ