ร.ร.บ้านเวาะวิทยาคม อ.โนนคูณ ได้รับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดจากมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น.วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำ จากมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาด ถูกสุขอนามัยที่ดี โดยได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยมี นายประเสริฐ ศรีสืบ ประธานมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต พร้อมด้วย นางปราณี เภกะนันทน์ กรรมการมูลนิธิฯ ดร.กชมล อยู่สุข ผู้ประสานงานมูลนิธิฯ เป็นผู้ส่งมอบ สำหรับโรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๗ คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๒ คน โดยมี นายเด่นชัย พร้อมพงษ์คกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งในพิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำฯ ในครั้งนี้ มีนางสาวละอองดาว คุณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง พร้อมด้วย นายสมัย แม่นทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอโนนคูณ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้///////

ประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คณะภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล และคณะสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ร่วมประชุมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และคณะภาคีเครือข่ายการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการ ศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดการศึกษา จึงมีแนวคิดจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงและใช้เวลาพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท และสามารถขยายวิธีปฏิบัติที่ดีไปยังสถานศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ ได้ โดยได้ดำเนินการนำร่องในพื้นที่ ๓ จังหวัด คือ ระยอง ศรีสะเกษ และสตูล (ระยะเวลา ๓ ปี) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อสาธารณะ และประสานความร่วมมือภาคีผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาไทยที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนแท้จริงต่อไป//////

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วย มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงาน “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๑” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย อายุระหว่าง ๑๒ – ๒๕ ปี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริง เกิดเครือข่ายเยาวชนร่วมกันบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมโครงการจะมีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มเยาวชนที่ชนะเลิศ จะได้รับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้นักเรียนได้รับทราบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒๒๘๒๓๓๖๐, ๐๖๓๒๓๕๘๓๙๒ หรือเว็บไซต์www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2561.html

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ “สดุดีจอมราชา”

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อทดแทนเพลงสดุดีมหาราชา และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ดาวน์โหลดบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ “สดุดีจอมราชา” ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม https://www.m-culture.go.th/th/song.php

แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ อบรมรอบวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 และกรณีสำรองจ่ายไปก่อนรอบที่ 1

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งบัญชีรายละเอียดโอนเข้าโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ อบรมรอบ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 โอนวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และกรณีสำรองจ่ายไปก่อน รอบที่ 1 ดังรายละเอยดแนบ

แจ้งให้ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดและวันบรรจุผู้ที่จะเกษียณปี62

เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ 2562 จะมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ สังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เกษียณอายุราชการ จำนวน 179 ราย เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดและวันบรรจุ หากพบความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกันกับบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของท่าน กรุณาแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยด่วนเกษียณปี62

การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” ประจำปี 2561

ด้วยมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย กำหนดจัดโครงการ “รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” ประจำปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ไม่จำกีดสาขาวิชา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวให้กับสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดเสนอชื่อและส่งผลงาน ไปยังมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารแนบ

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดใกล้บ้าน

จังหวัดศรีสะเกษ  ขอเชิญชวนโรงเรียนทุกโรงเรียน   เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะวัดใกล้บ้าน  และให้โรงเรียนรายงานกิจกรรมการเข้าวัดปฏิบัติธรรม  (ตามแบบรายงานดังแนบ)
มาที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

รายละเอียด  pra  

รร.บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ประกาศรับสมัครนักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา

รร.บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ผู้ประสงค์ติดต่อโดยตรงที่ รร.บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๐ ก.ค.๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ


<< ประกาศรับสมัคร >>

สพฐ.ติดตามการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจราชการจาก รมว.ศึกษาธิการ ที่ ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายประสิทธิ์ จันดา ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจราชการจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายชานุวัตร ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ นางสาวณัฐรดา กานุวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ให้การต้อนรับ

ต่อมา เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมประชุม เพื่อเตรียมการในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยได้เตรียมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เช่น Boot Camp, โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู), โครงการอาหารกลางวันนักเรียน, สะเต็มศึกษา, การอ่านออก เขียนได้, อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง New DLTV DLIT, โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนสุจริต, มอนเตสซอรี, การประกันคุณภาพ และงานอาชีพ เป็นต้น ซึ่งมีกำหนดการตรวจราชการ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ///////