ประชาสัมพันธ์โครงการหรีดหนังสือ

ด้วยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการหรีดหนังสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดความนิยมในการสั่งหรีดหนังสือและลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในวัด เพราะหนังสือเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้และสร้างสติปัญญา และเจ้าภาพยังสามารถนำไปมอบให้กับวัด โรงเรียน ห้องสมุด หรือชุมชนที่ขาดแคลนหนังสือ ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และส่งเสริมการอ่านทางอ้อม อีกทั้ง ช่วยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทาง โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ และตอบรับเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ ไปยังสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 966

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 966 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD)   รายละเอียดดังแนบ

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 858

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 858 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็กฯ    รายละเอียดดังแนบ

แจ้งวิธีปฏิบัติในการส่งเอกสารเบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กรณีสำรองเงินไปอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งวิธีปฏิบัติในการส่งเอกสารเบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กรณีสำรองเงินไปอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพทธศักราช 2561

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพทธศักราช 2561 บัดนี้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าวรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

<<ประกาศผลคัดเลือก>>

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2561 บัดนี้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าวรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

<<ประกาศผลคัดเลือก>>

สพป.ศก.๑ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธี e-Bidding

สพป.ศก.๑ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วงเงิน ๖๙๑,๙๖๐ บาท ผู้เสนอต้องยื่นข้อเสนอภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่าง ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามแฟ้มแนบ


<< ประกาศประกวดราคา >>

แจ้งกำหนดเวลา การส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินและส่งใช้เงินยืม เพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งกำหนดเวลา การส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินและส่งใช้เงินยืม เพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดแนบ

เชิญประชุมรับฟังการจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) เชิญประชุมรับฟังการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่

สพฐ.  ขอความอนุเคราะห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ตอบแบบประเมินความพีึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่   ส่งไปยัง สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี  ภายในวันที่  3 กันยายน 2561 หรีือทาง อีเมล : supranee.aae09@gmail.com

รายละเอียด  สถานศึกษาปลอดบุหรี่