ประเด็นพิจารณาและตัวบงชี้ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๖๑

ประเด็นพิจารณาและตัวบงชี้ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๖๑

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา

 

แจ้งโอนเงิน ขอเบิกเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 5

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินให้ข้าราชการที่ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กรณีสำรองเงินไปอบรม ครั้งที่ 5  รายละเอียดแนบ 

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินชำระค่าไฟฟ้า ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินชำระค่าไฟฟ้า ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561  รายละเอียดแนบ

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน กันยายน 2561

ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน กันยายน 2561  รายละเอียดดังแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย ๒๐๑๘

ตามที่สมาคมผู้พิมพ์ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายวัสดุการศึกษานานาชาติ หรือ worlddidac Association ผู้จัดงาน เวิร์ลไดแด็ค งานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และบริการ สำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม ชั้นนำของอาเซียน มีกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม – วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงาน และฟังสัมมนาวิชาการที่ www.สื่อการสอนใหม่.com พร้อมรับใบประกาศนียบัตรภายในงาน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมนา จตุรพิพรพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๔๑๔ ๔๙๐๙ ได้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมชมงานมาพร้อมนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้” ประจำปี 2561 ซึ่งมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 โรงเรียน และบุคลากร จำนวน 140 คน เข้ารับการอบรม ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2561 วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ในดวงตา ปทุมสูติ ศูนย์การเรียนรู้ทุ่งสักอาศรม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน///////

 

เชิญชวนส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561

พมจ. ศรีสะเกษ  ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา  ร่วมส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการครั้งที่ ๕๐ ประจำปี 2561 ภายในวันศุกร์ ที่ ๕ ตุลาคม 2561

(( รายละเอียด ว 6743))

สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน

ศธจ. ศรีสะเกษ  ให้สถานศึกษากรอกแบบสำรวจการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน ส่ง ศธจ. ภายในวันที่ 28 ก.ย. 2561 หรือทาง Email : pacharamon.thong@gmail.com

(( รายละเอียด ว 2183))

ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน แจ้งระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

((รายละเอียด 3085))

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรด้านทุจริตสู่ห้องเรียนผ่านภาพยนตร์สั้นรณรงค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรด้านทุจริตสู่ห้องเรียนผ่านภาพยนตร์สั้นรณรงค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งมีข้าราชการครู และนักเรียนแกนนำโรงเรียนเครือข่ายสุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 270 คน จาก 90 โรงเรียน เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2561 โดยมี นางวิไลรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////