สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////

 

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับบุคลากรในสังกัดได้รับทราบ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานทุกคน เพื่อมอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน//////

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2561 – 2 พฤศจิกายน 2561  รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมครูแห่งแผ่นดินศึกษาศรีสะเกษ ปี62 เขต 1ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมครูแห่งแผ่นดินศึกษาศรีสะเกษ เชต 1 ปีงบ62

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ

สโมสรลูกเสือ เสือป่าภูพาน เชิญชวนบุคลากรในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ  รายจงานตัวเข้าอบรมในวันที่ 20 เมษายน 2562
เวลา 07.30 น. ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

(( แฟ้มแนบ  ลส.สปภ._NEW))

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14”

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประชาสัมพันธ์ “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14” รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

แฟ้มแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์///////

การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ตามกรอบเดิม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ได้ดำเนินการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ตามกรอบเดิม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้กับสถานศึุกษาจำนวน 101 โรงเรียน  จึงขอให้ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาเดิมแจ้งธุรการเรียนมอบหมายงานในหน้าที่และส่งตัวให้เดินทางไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาแห่งใหม่ภายในวันที่ 1พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้61-10-071

รร.บ้านหนองอีกว่าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา

รร.บ้านหนองอีกว่าง ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์ สพป.ศก.๑ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา วิชาเอกทั่วไป (ยกเว้นวิชาเอกปฐมวัย) ค่าตอบแทนเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท รับสมัครด้วยตนเองที่ รร.บ้านหนองอีกว่าง ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ ต.ค.๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< ประกาศรับสมัคร >>

ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม “จิตอาสาดีเด่น”

ขอเชิญชวนบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเสนอประวัติและผลงานบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้าร่วมการคัดเลือกรางวาลดังกล่าว “จิตอาสาดีเด่น” และนำประวัติและผลงานส่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561   รายละเอียด

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

ด้วย สพฐ. แจ้งเรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) มาเพื่อทราบและดำเนินการ  รายละเอียดดังเอกสารแนบ  (เอกสารแนบ)