จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายภัทรศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และ นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการ และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ ในฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ในครั้งนี้//////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมีมติให้ยกเลิกข้อความตามข้อ 3
(โปรกแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook) รายละเอียดดังแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนบ้านอาลัย

โรงเรียนบ้านอาลัย ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขัน ดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนประสบอัคคีภัย

ด้วย สพป.ปทุมธานี เขต 1 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียนประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 จึงขอบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ(ผู้ปฏิบัติงานธุรการ) 9,000 บาท

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ(ผู้ปฏิบัติงานธุรการ) รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์การออมเงินเพื่อรับบำนาญตลอดชีวิต

ด้วย รัฐบาลมีเป้าหมายสร้างรัฐสวัสดิการ โดยให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมีเงินออมในรูปเงินบำนาญตลอดชีพ จึงให้มีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขึ้น ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเริ่มเปิดกองทุนฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

สิทธิประโยชน์

ได้รับบำนาญตลอดชีพ เมื่อครบอายุ ๖๐ ปี เดือนละ ๘๔๐ บาท-๗๓๘๐ บาท (ตามปริมาณเงินออมที่สมาชิกนำส่ง)

จำนวนเงินนำส่ง

                    ๑. สมาชิกส่งขั้นต่ำ ๑,๒๐๐ บาท/ปี หรือเดือนละ ๕๐ บาท/ครั้ง/เดือน สูงสุดไม่เกิน ๑๓,๒๐๐ บาท/ปี หรือเดือนละ ๑,๑๐๐ บาท/ครั้ง/เดือน

๒. รัฐสมทบ ๖๐๐ บาท/ปี ๙๖๐ บาท/ปี ๑,๒๐๐ บาท/ปี ตามอายุของสมาชิก ๑๕-๓๐ ปี ๓๐-๕๐ ปี, ๕๐-๖๐ ปี   

ผู้มีสิทธิสมัคร

๑. สัญชาติไทย อายุ ๑๕-๖๐ ปี

                    ๒. ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นของรัฐ

                    ๓. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ลูกจ้างหน่วยงาน

                    ๔. ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ผู้ประกอบการค้า ผู้รับจ้างทั่วไป นักเรียน นักศึกษา

                    ๕. ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ทางเลือก ๑

ผู้ที่สมัครไม่ได้

                    ๑. ข้าราชการประจำ หรือสมาชิก กบข. (มีบำเหน็จบำนาญ)

๒. พนักงานบริษัท องค์กร/รัฐวิสาหกิจ (มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

                    ๓. ผู้ประกันตน (มีบำเหน็จ)

                        ๓.๑ มาตรา ๓๓ (พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท)

                        ๓.๒ มาตรา ๓๙ (ผู้ประกันตน มีบำเหน็จบำนาญ)

                        ๓.๓ มาตรา ๔๐ (ทางเลือก ๒, ๓)

เงื่อนไขการจ่ายคืน

                    ๑. อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ = เงินสะสม + เงินสมทบ ได้รับบำนาญรายเดือน

                    ๒. เสียชีวิต = เงินสะสม + เงินสมทบ ได้รับเงินก้อนจ่ายครั้งเดียว

                    ๓. ลาออกก่อน ๖๐ ปี = เงินสะสม ได้รับเงินก้อนจ่ายครั้งเดียว

จุดรับสมัคร

                   ๑. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ

                    ๒. สำนักงานคลังจังหวัด หรือ

                    ๓. สถาบันการเงินชุมชน กอช. และเครือข่าย

ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีคุณสมบัติ สามารถสมัครได้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ การสร้างการรับรู้สวัสดิการให้บำนาญแก่ประชาชนที่มีอายุครบ ๖๐ ปี ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือท่านได้ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมวินัยการออม ให้แพร่หลายและกว้างขวางผ่านไปยังผู้มีสิทธิสมัครในหน่วยงานของท่านด้วย

โรงเรียนบ้านธาตุประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านอาลัย

ด้วยโรงเรียนบ้านอาลัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๑-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ บัดนี้การรับสมัครเป็นที่สิ้นสุดแล้ว และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังนี้

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อคัดเลือกการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ดังนี้ การประกวดตราสัญลักษณ์ จำนวน 12 ผลงาน การประกวดคำขวัญ จำนวน 24 คำขวัญ และการประกวดเพลง จำนวน 1 เพลง////////