รายละเอียดโอนเงินการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทร้พย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โอนวันที่ 28 มิถุนายน 2562 **ลำดับที่ 50 (น.ส.วิมาลา สิงห์ไกร ธนาคารกสิกรไทย เงินจะโอนเข้าวันที่ 2 ก.ค.62)

แจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน,ครูวิกฤต,ครูวิทย์-คณิต,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,นักการภารโรง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยศึกษารายละเอียดได้ทาง https://www.contestplatform.net รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ให้โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวรงค์ ประยูรวงศ์ กรรมการ เลขาธิการ และรองเหรัญญิก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วย นายธีระชัย ขันธิกุลผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท อายิโนโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และส่งมอบอาคารโรงอาหารมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายโสภา คำศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง นายสุวิชัย มะลัย ประธานคณะกรรม การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน เป็นตัวแทนรับมอบ และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชาวชุมชนบ้านหนองบัวไชยวาน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายวรงค์ ประยูรวงศ์ กรรมการ เลขาธิการ และรองเหรัญญิก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ กล่าวว่า ตามที่ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ดำเนินการโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งบริษัท อายิโนโมะโต๊ะ ในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2553 โดยได้สนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหาร จำนวนทั้งสิ้น 50 หลัง ในช่วงปี พ.ศ.2553 – 2557 และได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จึงได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเด็กไทยในด้านโภชนาการ และสุขลักษณะที่ดีด้านอาหาร ด้วยการสนับสนุนการก่อร้างโรงอาหารที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดอบรมครูและบุคลากรแกนนำด้านโภชนาการ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 90 แห่ง ทั่วประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2562 ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 90 ล้านบาท ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณการก่อ สร้างอาคารโรงอาหาร ในปีงบประมาณ 2561 จำนวนประมาณ 1,000,000 บาท ซึ่งในขณะนั้นโรงอาหารหลังเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ซึ่งหลังจากที่ได้รับงบประมาณไปแล้ว โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้าง จนกระทั่งอาคารโรงอาหารหลังนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย นับเป็นโรงอาหารลำดับที่ 95 ของโครงการ ซึ่งโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” จะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยด้านอาหาร อีกทั้ง ส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีของเด็กไทย อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ และช่วยให้สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งต่อไปในอนาคต///////

คู่มือการเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตาม หนังสือ ก.ค.ศ. ว 17 / 2552

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม)

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร

ขออนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การส่งเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ :การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ เอกสารตามแนบ

ขอเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม (ศิลปินแห่งชาติ) เพื่อสรรหาและคัดเลือกศิลปินผู้มีความสามารถเป็นเลิศ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ทรงคุณค่าโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยเสนอรายชื่อ ประวัติ และผลงานของศิลปินที่เห็นสมควร เข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจัดส่งผลงานไปยัง กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หรือที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://www.culture.go.th เว็บไซต์ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม http://www.culture.go.th2cul_fund และเว็บไซต์หออัครศิลปิน http://www.culture.go.th/subculture8

ป.ป.ช.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสมพร สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ นางสาวว ราภา แดงอินทวัฒน์ และนายสิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562 รอบ 2 โดยมี นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอรายงานและตอบข้อซักถามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562 จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2562 ที่โรงเรียนบ้านรุ่ง อำเภอน้ำเกลี้ยง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตพระราชทาน และโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ อำเภอโนนคูณ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะทำงานสรุปผลการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรุปผลการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยจัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ พร้อมทั้งนำเสนอ   ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562/////