แจ้งรายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการ ครูวิกฤติ,ธุรการโรงเรียน, ยาม, พนักงานทำความสะอาด, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ, ครูวิทย์-คณิต, นักการภารโรง 46 อัตรา ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 รายละเอียดแนบ

แจ้งมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2562

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพนดวน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒          

การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศก.1

แจ้งกำหนดการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งกำหนดการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โอนวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดังแฟ้มแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O – NET อยู่ในระดับกลาง จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดตาม Test Blue Print ให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ O – NET ระหว่างปีการศึกษา 2560 เทียบกับปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบและเป็นแนวข้อสอบ และเพื่อให้ครูผู้สอนได้รู้จักการสร้างข้อสอบตามแนว PISA วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางรวิกานต์ โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางรวิกานต์ โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้//////

แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครจิตรอาสารพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมการปกครอง ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ได้กำหนดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน รายละเอียดตามแนบ