รายละเอียดการเบิกค่าสาธารณูปโภค(ค่าประปา) ปี 2562 งวดที่ 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการเบิกค่าสาธารณูปโภค(ค่าประปา) ปี 2562 งวดที่ 2 รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดการเบิกค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ปี 2562 งวดที่ 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการเบิกค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) ปี 2562 งวดที่ 2 รายละเอียดดังแนบ

ขอแจ้งให้โรงเรียนนำส่งเงินทุกประเภท

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบัญชี) แจ้งให้โรงเรียนนำส่งเงินทุกประเภท รายละเอียดดังแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA Online) โดยมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA ของสถานศึกษา เพื่อวางแผนรับการประเมิน และวิเคราะห์รายละเอียดแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  28 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////

ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดที่เป็นนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเขต และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) สู่ผู้บริหารมืออาชีพ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมโมสาร์ท โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเขต และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) สู่ผู้บริหารมืออาชีพ ประจำปี 2562 ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากนั้น ได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 อีกด้วย//////   

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบายสะพานเชื่อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษากับการปฏิบัติ (สพฐ & สอศ.)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น กิจกรรมสร้างอาชีพตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูแนะแนว และครูที่รับผิดชอบกลุ่มงานการอาชีพ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 220 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายศักดิ์ชาญ สมสอางค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ และ นายโสภา มะเครือสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้านงานอาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกอาชีพในปัจจุบันและอนาคต กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ภายใต้ชื่อโครงการ สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา หรือสะพานเชื่อมโยง สพฐ.กับ สอศ.ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายโครงการสะพานเชื่อมการศึกษาดังกล่าว มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นำสู่ความสำเร็จ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในกลุ่มการงานอาชีพ ตามบันทึกข้อตกลงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัด สนใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สู่หลักสูตรการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ/////////

ประชาสัมพันธ์โครงการ”Young Leader Camp”

ด้วย สพฐ.ขอประชาสัมพัธ์เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ”Young Leader Camp” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมหารือเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อหารือเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ/////////