ส่งข้อสั่งการและมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีความห่วงใยในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ที่กำลังแพร่ระบาดหนักในขณะนี้

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวแบบยืนห่าง ๆ กัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร และมีความห่วงใยในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid – 19) ที่กำลังแพร่ระบาดหนักในขณะนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด จึงได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน ในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานฯ ทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อ่างล้างมือพร้อมสบู่ จัดวางไว้บริเวณทางเข้า – ออก อาคาร และบริการจุดให้บริการต่าง ๆ ภายในอาคาร และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้า – ออกสำนักงานทุกครั้งด้วย//////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำบุคลากรต้านโควิด 2019 ลุยพ่นยาและทำความสะอาดภายในห้องทำงาน และรอบบริเวณสำนักงาน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 26 มีนาคม 63 ที่บริเวณใต้อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด  ได้ร่วมกัน Big Cleaning Day ทำความสะอาดและพ่นยาภายในห้องทำงาน และรอบบริเวณสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานฯ ทุกคน  

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เปิดเผยต่อไปว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว นักเรียน ตลอดทั้งประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงได้กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น บุคคลที่มาปฏิบัติราชการหรือติดต่อราชการ ต้องผ่านการคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิทุกครั้ง บุคคลที่มาปฏิบัติราชการหรือติดต่อราชการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างกัน 2 เมตร ทั้งในและนอกสถานที่ ฉีดพ่นยาทุกวันอังคาร และวันศุกร์ บริเวณพื้น ผนังอาคาร และห้องปฏิบัติงาน จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ และเจล แอลกอฮอล์ ทุกจุดเข้า – ออก อาคารและห้องประชุม งดหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องเฝ้าระวังหรือกักตัว เป็นเวลา 14 วัน ให้บุคคลที่มาปฏิบัติราชการหรือมาติดต่อราชการ ปฏิบัติตนตามขั้นตอนและตามกฎหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ และมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด เป็นต้น//////

ซักซ้อมการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1

รายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการ, ธุรการโรงเรียน, ครูวิกฤติ,ยาม,พนักงานทำความสะอาด ประจำเดือน มีนาคม 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการ, ธุรการโรงเรียน, ครูวิกฤติ,ยาม,พนักงานทำความสะอาด ประจำเดือน มีนาคม 2563 โอนวันที่ 27 มีนาคม 2563 รายละเอียดดังแนบ

ส่งมตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุวัสดุทดทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายแนวทาง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายแนวทาง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการศึกษา ภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) จาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มีการประชุม เพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid – 19) โดยได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานฯ ทุกคน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้ออกมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด///////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 วางมาตรการเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อย่างเคร่งครัด โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ตนได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานฯ ทุกคน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงมีมาตรการในการป้องกัน ดังนี้ 1. ให้บุคลากรในสำนักงานทุกคน ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการอย่างเคร่งครัด 2. การล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งก่อนเข้าสำนักงาน และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้า – ออกสำนักงาน หรือติดต่อราชการต้องล้างมือด้วยสบู่ หรือน้ำ หรือเจล เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงาน หรือติดต่องานทุกคนต้องผ่านการคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิทุกครั้ง 3. ให้ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอยู่ห่างจากคนอื่น ๆ ประมาณ 1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยหนึ่งช่วงแขน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ด้วย 4. การทำความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ทุกวัน อาทิ ที่จับประตู และในส่วนที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ รวมไปถึงการฆ่าเชื้อโรคในอาคารสำนักงาน ตลอดจนยานพาหนะของสำนักงาน เพื่อให้แน่ว่าบุคลากรทุกคนได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยตลอดเวลา ให้หลีกเลี่ยงการใช้มือในการเปิดประตู 5. รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น โดยใช้ภาชนะ ช้อนส้อม และแก้วน้ำส่วนตัว (กินร้อน ช้อนฉัน) 6. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้ำและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70 % 7. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ และทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคารทุก 30 วัน 8. จัดให้มีแอลกอฮอล์ เจล ทุกจุดเข้า – ออก อาคาร ห้องสมุด สำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน 9. การจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ใส่หน้ากากอนามัย และจัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 10. ไม่อนุญาตให้บุคคลมาจำหน่ายอาหาร สิ่งขอภายในสำนักงาน 11. การงดหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากเดินทางกลับเข้ามา ห้ามมิให้เข้าที่ทำงาน โดยให้เฝ้าระวังอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาการป่วยใด ๆ ก่อนกลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง//////

แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2563 โอนวันที่ 20 มีนาคม 2563 เอกสารดังรายละเอียดแนบ