รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามการรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน / โครงการของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามการรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน / โครงการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรอกข้อมูลแผนงาน / โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศ และระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้นำเข้าข้อมูลพื้นฐานโครงการ (M1 M5) และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานแผนงาน / โครงการทุกไตรมาสทันทีที่ได้รับ Username และ Password และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2563 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน จึงยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริหารของชุมชนตามรายละเอียดที่แนบมานี้

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 รายละเอียดดังแนบ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูอนามัย ครูพยาบาล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูอนามัย ครูพยาบาล รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สาระสำคัญรายงาน ประจำปี 2562 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (5 รายการ) โอนวันที่ 29 มิถุนายน 2563 , 1 กรกฎาคม 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2563 (5 รายการ) โอนวันที่ 29 มิถุนายน 2563 , 1 กรกฎาคม 2563 ขอให้โรงเรียนมาออกใบเสร็จที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ รายละเอียดดังแนบ

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รับสมัคร ๑-๕ ก.ค.๒๕๖๓ รายละเอีดดตามแฟ้มแนบ

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่ 1/2563 (2 รายการ) โอนวันที่ 29 มิถุนายน 2563 , 1 กรกฎาคม 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่ 1/2563 (2 รายการ) โอนวันที่ 29 มิถุนายน 2563 , 1 กรกฎาคม 2563 ขอให้โรงเรียนมาออกใบเสร็จที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ รายละเอียดดังแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่ง ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 และ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รับเกียรติบัตร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดศรีสะเกษ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดตามวาระการประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว