รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2563

ศรีสะเกษ เตรียมขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามนโยบายของลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามนโยบายของลูกเสือแห่งชาติ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือในจังหวัดศรีสะเกษ และมี นายนพ พงศ์ผลาดิศัย ปลัด  จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 8 พรรคเพื่อไทย นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้ตรวจการลูกเสือฯ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) และคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ในมาตรา 28 ให้แต่ละจังหวัด ให้จัดระเบียบการปกครองลูกเสือตามเขตจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการลูกเสือจังหวัด และในวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามนโยบายของลูกเสือแห่งชาติ เพื่อพัฒนาลูกเสือ ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายวัฒนะ ทองสุ ผอ.ร.ร.บ้านสบาย อ.น้ำเกลี้ยง

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านสบาย อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นายวัฒนะ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบาย “นักคิด นักสร้าง นักบริหารมืออาชีพ 42 ปี แห่งคุณภาพ” พร้อมมอบของที่ระลึก และกล่าวคำอวยพร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2563///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในสังกัดทั้ง 2 รุ่น มีความเข้มแข็งในการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ทั้ง 7 นวัตกรรม ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โรงเรียนมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบ (Node) หรือแหล่งเรียนรู้ที่สามารถขยายผลการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนแก่โรงเรียนอื่น ๆ ได้ในปีต่อไป และเพื่อให้โรงเรียนทั้ง 24 โรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกันและกันในการปรับหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2553 (ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2563) ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ตามความจำเป็นในการปลดล็อกการจัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ที่กำหนดไว้ในมาตรา 20 (4) แห่ง พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมแต่ละโรงเรียน และคณะทำงาน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะวิทยากร เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

จังหวัดศรีสะเกษเป็น 1 ใน 8 จังหวัดของประเทศไทย ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่นำร่องการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 และ 24 โรงเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการประกาศจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้นวัตกรรมการศึกษา ในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบด้วยนวัตกรรมที่คัดสรรแล้ว ตามความถนัดและสนใจของโรงเรียน ทั้งสิ้น 7 นวัตกรรม ประกอบด้วย 1. นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบมอนเตสเซอรี่ มี 1 โรงเรียน 2. นวัตกรรมการเรียนรู้แบบกิจกรรมโครงงานระดับปฐมวัย มี 1 โรงเรียน 3. นวัตกรรมการเรียนรู้แบบองค์รวม มี 6 โรงเรียน นวัตกรรมการเรียนรู้แบบการพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงและการเปิดชั้นเรียน o-pen Approach & Iesson study มี 3 โรงเรียน นวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Based Learning มี 4 โรงเรียน นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วยจิตศึกษา การบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC มี 8 โรงเรียน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ในรูปแบบ MST มี 1 โรงเรียน///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนแนวคิดในการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี พ.ศ.2563 สู่การปฏิบัติ ปี พ.ศ.2564

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมศรีพันทา โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนแนวคิดในการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 สู่การปฏิบัติ ปี พ.ศ.2564 โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์การดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน จากนั้น ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายทัศพงษ์ พรหมทา ก.ต.ป.น.ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นายเกียรติศักดิ์ บุญกัณหา ก.ต.ป.น.ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน นายวัฒนะ ทองสุ ก.ต.ป.น.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย นายอุดม โพธิ์ชัย ก.ต.ป.น.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่จะครบวาระในการดำรงตำแหน่ง และมอบของที่ระลึกให้กับ นายวัฒนะ ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบาย นายชวิศ จิตดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูรพา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ทักษิณกันทรารมย์ นายโอกาส รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแซง (คุรุราษฎร์นุกูล) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอพยุห์ นายทวนทอง พงษ์จันโอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

แจ้งโอนเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป นักเรียนยากจน โอนวันที่ 25,29 กันยายน 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก และเงินอุดหนุนทั่วไป นักเรียนยากจน โอนวันที่ 25,29 กันยายน 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครัเ้งที่ 18 พ.ศ.

แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) ของสถานศึกษา จากงบคงเหลือจากค่าเช่าอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) ของสถานศึกษา จากงบคงเหลือจากค่าเช่าอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมประธานสภานักเรียน เพื่อรับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมประธานสภานักเรียน ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในโรงเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ และประชาธิปไตยให้ยั่งยืน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประธานสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมให้มีเครือข่ายสภานักเรียน ที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งมี ข้าราชการครู และประธานสภานักเรียน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านก่อ ตามโครงการ “ทำบุญ 9 วัด สืบสานประเพณี วิถีไทย “

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 กันยายน 2563 ที่วัดบ้านก่อ ต.หนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดบ้านก่อ ตามโครงการ “ทำบุญ 9 วัด สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2563” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายสุชาติ เบ็ญเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานหนองคู ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองศรีลำดวน พร้อมด้วย นายติณภพ สีดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม CEO เมืองศรีลำดวน คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ซึ่งมี หลวงปู่เหล็ก อินทสโร เจ้าอาวาสวัดบ้านก่อ ร่วมอนุโมทนาบุญ และขอขอบคุณ นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ที่ได้จัดทำอาหาร พร้อมของหวาน ร่วมทำบุญด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว