สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดสุวรรณาราม ซึ่งเป็นวัดที่ 8

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่วัดสุวรรณาราม ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์  วัดสุวรรณาราม ตามโครงการ “ทำบุญ 9 วัด สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2563” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี พระครูโสภิตสารธรรม เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ และมี นายดำรงชัย ประเสริฐทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายชาตรี ระติเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักบุ้ง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ทักษิณกันทรารมย์ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์, ทักษิณกันทรารมย์ ครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขอขอบคุณ นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ที่ได้จัดทำอาหารร่วมทำบุญด้วย ในโอกาสเดียวกันนี้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท นายสุเทพ ศรบุญทอง จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท และได้ถวายปัจจัยสมทบค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม อีกด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

กรณีอาคารที่ก่อสร้างได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลโดยตรง

สพฐ.แจ้งเรื่อง การกำหนดว่ากรณีอาคารที่ก่อสร้างได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลโดยตรง มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมานักการภารโรง ประจำเดือน กันยายน 2563

รายนามผู้มีจิตศรัทธา กฐินสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2563

รายละเอียดประกอบการขอเบิก ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท ประจำเดือน กันยายน 2563

บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “๒,๕๐๐ กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล จาก ๒,๕๐๐ โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ ๒,๕๐๐ โรงเรียนชายขอบ”

ด้วย บริษัท เลนส์ แอนด์ สมาร์ทคลาสรูม จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้จัดทำโครงการ “๒,๕๐๐ กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล จาก ๒,๕๐๐ โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ ๒,๕๐๐ โรงเรียนชายขอบ” ภายใต้ทุนสนับสนุนจากกองทุนติจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลจากโทรศัพท์มือถือเก่าและแจกให้กับโรงเรียนรัฐขนาดเล็ก จำนวน ๒,๕๐๐ โรง โรงเรียนละ ๑ ชุด และการจัดอบรมการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลให้กับตัวแทนครูโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๑,๐๐๐ คน รายละเอียดดามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว หากสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายปรินทร แจ้งทวี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖-๓๕๒๗-๓๖๒๗

การตรวจสุขภาพประจำปี 2563

ขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่ได้แจ้งรายชื่อเข้าตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ได้มารายงานดัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น

ด้วย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๒ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น จำนวน ๓ หลักสูตร ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองอี ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่า ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้