การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมงานวันเพ็ญมาฆมาส ตักบาตรใต้แสงจันทร์ (Under The Moonlight)

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันเพ็ญมาฆมาส ตักบาตรใต้แสงจันทร์ (Under The Moonlight) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทน กลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าจ้าง (เดือน ก.พ.-มี.ค.)

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง เพื่อได้ใช้ประโยชน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดตามไฟลน์ที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๖๒ เขต ดังเอกสารแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นายภัทธศาสน์​ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายวันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีสี่มุมเมือง โรงเรียน Stand alone โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ซึ่งมี นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ นายไชยา อินทะเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวชรัญญา แสนชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวณัฐกาญจน์ ญานแขก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดจำปา อ.กันทรารมย์ ซึ่งเป็นวัดที่ 9

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดจำปา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดจำปา ซึ่งเป็นวัดที่ 9 ตามโครงการ “ทำบุญ 9 วัด สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2563” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี พระครูบวรสังฆรัตน์ รองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ เจ้าอาวาสวัดจำปา ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ และมี นายไพรัช ทองสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ นายดำรงชัย ประเสริฐทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ นางระหงค์ นันตโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหัวนา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอกันทรารมย์ คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขอขอบคุณ นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ที่ได้จัดทำอาหารร่วมทำบุญด้วย ในโอกาสเดียวกันนี้ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกหัวนา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท นายสุเทพ ศรบุญทอง จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท นายอนันต์  ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางกุลจิรา ไตรภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางสาวประพิษศร  กรมเมือง ขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางกุลฉัตร  สายคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวภานิชา  ศรีภิรมย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท นางสาววิภานันท์ ปัดถา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 500 บาท และได้ถวายปัจจัยสมทบค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับเจ้าอาวาสวัดจำปา และสนับสนุนการจัดการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ อีกด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ช่วยให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C.)

สพม เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา ๒ และสมาคมสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C) ระหว่างวันที่ 2 – 8 เมษายน 2564 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สฒโภช บวรนิเวศศาลายา รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย นายอุดม โพธิ์ชัย กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นายเสรี แสงลับ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน นายยงชัย สุเมธิวิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล นายศิริ สุภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย นายพร บุญนำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายนิพนธ์ สมหมาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นายสุรชาติ ทอนศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมโภชน์ หลักฐาน กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว