แจ้งนำส่งเงินผู้กู้ยืมเงิน คืนกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ) ด้วยตนเองในสิ้นเดือนมีนาคม 2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งหนังสือ เรื่อง แจ้งนำส่งเงินผู้กู้ยืมเงิน คืนกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ) ด้วยตนเอง ในสิ้นเดือนมีนาคม 2564 รายละเอียดดังแนบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright foreign language teaching Assistant (FL TA) fellowship Program ประจำปี การศึกษา 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright foreign language teaching Assistant (FL TA) fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2565 ตามแฟ้มแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ Platform Onling

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ Platform Onling จำนวน 13 หลักสูตร รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ร.ร.บ้านหนองมะแซว อ.กันทรารมย์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองมะแซว ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายพิจิตร ทาทอง กรรมการ นายกรศิริ มิ่งไชย กรรมการ นางธนัชชญานันทน์ อินตะนัย กรรมการ นางอัจฉรียา ชุมนุม กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางมาประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านมะแซว โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี นางปฐมาวดี ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะแซว กล่าวรายงาน และมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานของนักเรียน และโรงเรียนเครือข่าย พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ร.ร.บ้านขาม อ.กันทรารมย์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านขาม ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายพิจิตร ทาทอง กรรมการ นายกรศิริ มิ่งไชย กรรมการ นางธนัชชญานันทน์ อินตะนัย กรรมการ นางอัจฉรียา ชุมนุม กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางมาประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านขาม โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี นายอาคม คงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม กล่าวรายงาน และมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางมาริษา อุทธิเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานของนักเรียน และโรงเรียนเครือข่าย พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละออง ลดมลพิษทางอากาศ

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละออง ลดมลพิษทางอากาศ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหนองสามขาดอนแก้ว อ.โนนคูณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 23 มีนาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมเกียรติ งามนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสามขาดอนแก้ว อำเภอโนนคูณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านหนองจิกเหล่าเชือก อ.โนนคูณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 23 มีนาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก อำเภอโนนคูณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี นายสมเกียรติ งามนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับคณะครู ร.ร.บ้านบกขี้ยาง อ.กันทรารมย์

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 23 มีนาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง อำเภอกันทรารมย์ ได้รับทราบ จากนั้น ได้เยี่ยมชมห้องเรียนที่ใช้เป็นห้องสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะดำเนินการสอบ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมี นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มาให้คำแนะนำในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง