สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขั้นตอนการดำเนินงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565 งบลงทุน ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ช่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนปกติ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อใช้ดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จากโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เข้าร่วมประชุม และมี นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA)

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2564 โดยมี นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศ มาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 1,000 คน แบ่งการแข่งขันเรือยาวออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเรือยาว 55 ฝีพาย ประเภทเรือยาว 40 ฝีพาย และประเภทเรือยาว 30 ฝีพาย///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว 

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร) อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามและรับทราบการดำเนินงานและร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. การเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 3) สำหรับ 9 นวัตกรรม 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดศรีสะเกษ 3. การทำงานอนุกรรมการด้านบริหารวิชาการและการพัฒนานวัตกรรมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564 4. แผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปฏิทินดำเนินงาน (Road Map) 5. การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 6. การหารือเกี่ยวกับประกาศและระเบียบคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน “ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่” ว PA (Performance Agreement) กลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน “ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่” ว PA (Performance Agreement) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวทางการพัฒนางานตามข้อตกลง ว PA ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และภาระงานที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อทราบขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ว PA และนำไปพิจารณาเลื่อนเงินเดือน คงวิทยฐานะมาตรา 55 ตามหลักเกณฑ์ ว PA ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองพระธาตุเรืองรอง จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สุริยัน พรมจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยมี นายวิเศษ ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองพระธาตุเรืองรอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ //// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ศรีสะเกษ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย  เกษกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมยศ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือ เนตรนารี จำนวนประมาณ 480 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (อ 51)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วย กรมการศาสนา กำหนดจัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้สถานศึกษาได้สวดมนต์หมู่ฯ พร้อมกันทั้งโรงเรียนในรูปแบบที่ถูกต้อง เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ จะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสำเนาสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่ QR code ท้ายหนังสือศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) รวมจำนวน ๒ หน่วยงาน

ด้วย สพป.ราชบุรี เขต ๒ และสพป.เชียงใหม่ ๓  รวมจำนวน ๒ หน่วยงาน แจ้งเรื่อง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง E-mail กลาง) เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ