เกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ ระดับปฐมวัย วันที่ 25 ก.พ.65

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ร.ร.บ้านหนองค้า อ.พยุห์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนบ้านหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นายบุญเรือง เสนาะศัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้า ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน  นักเรียน จำนวน 65 คน โดยมี นายอดิศร สังข์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ นายอำพร การะพัฒน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ และมี นายสุทิน คำพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพยุห์ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการประเมินฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะกรรมการประเมินฯ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว 

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ร.ร.บ้านกระหวันโนนเจริญ อ.พยุห์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นางเฉลิมศรี วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 คน  นักเรียน จำนวน 46 คน โดยมี นายอดิศร สังข์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ นายประเสริฐ เอื้อสามาล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ และมี นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายสุทิน คำพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพยุห์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการประเมินฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะกรรมการประเมินฯ ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว 

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2564 ร.ร.บ้านโนนเพ็ก อ.พยุห์

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัด นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นางนภาพรรณ นาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 กรรมการ นายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กรรมการ นายประจักษ์ ทองเลิศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 กรรมการ นายสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กรรมการ นางสาวจัตุพร แปวไธสง ผู้แทนหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กรรมการ นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางมาตรวจประเมินโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2564 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก พระมหาอมรเทพ ผลสมฺปนฺโน กล่าวต้อนรับ และมี นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานของนักเรียน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด /////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ร.ร.บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว อ.วังหิน

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นางอรทัย สมยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 7 คน  นักเรียน จำนวน 48 คน โดยมี นายนาวินท์ ดวนใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวนใหญ่ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังหิน นายวิเชียร จีนโนพงษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ และมี พระอธิการอาคม โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโนนสำโรง พร้อมด้วย นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการวังหิน 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการประเมินฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว 

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ร.ร.บ้านหนองกันจอ อ.วังหิน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนบ้านหนองกันจอ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นางปทิตตา นันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกันจอ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 9 คน  นักเรียน จำนวน 88 คน โดยมี นายนาวินท์ ดวนใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวนใหญ่ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอวังหิน นายสงวน ธรรมธร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ และมี พระอธิการมนัส มะหิสโร เจ้าอาวาสวัดหนองกันจอ พร้อมด้วย นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ วังหิน 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการประเมินฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วย ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประกาสคัดเลือกครูชาวต่างชาติ-เพิ่มเติมครั้งที่-1

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ร.ร.บ้านโคกเพ็ก อ.พยุห์

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นายโกสัลล์ จุลเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพ็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 8 คน  นักเรียน จำนวน 41 คน โดยมี นายบุญธรรม โคดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก นายชัยศิลป์ พิมสอน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าอาวาสวัดโคกเพ็ก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว  

หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ด้านพัสดุ พ.ศ. 2564

บท.หลักเกณฑ์การขอเงินเพิ่มตำแหน่งพัสดุ-พ.ศ.-2564

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565