การพิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ได้ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.จำกัด (สกต.) ในพื้นที่นำร่อง๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดหนองบัวลำภู เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม และบุรีรัมย์ รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป โดยรับซื้อข้าวเปลือก (ข้าวนาปรัง ปี ๒๕๖๕) ในราคาสูง เพื่อนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่า ซึ่งได้กระจายการจัดเก็บข้าวไว้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.จำกัด(สกต.) แต่ละจังหวัด เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อและศูนย์กระจายสินค้า โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนและพิจารณาให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเพื่อจัดจำหน่ายข้าวสารให้กับส่วนราชการ ข้าราชการหรือผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือชาวนา จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ พิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารจากสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด โดยสแกน QR CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/่ชำนาญงาน (อ 30)

รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างธุรการโรงเรียน, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ, ครูวิกฤต, นักการภารโรง ประจำเดือน มีนาคม 2565

รายงานผลการสอบ O-NET ปี 2563 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมสร้างความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ครู

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมสร้างความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ครู กลุ่มโรงเรียนนอกกะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเพียนาม โรงเรียนบ้านหนองแก้ว โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านหมัด โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านคูซอด โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุก โรงเรียนบ้านกระถุน โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และคณะ นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ โดยมี นายอดิศักดิ์ พละศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รับสมัครครูพัฒนาท้องถิ่น รุ่นปี 2560-2561 เข้าศึกษาระดับ ป.โท ทางการศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นบรรจุปี 2560-2561 เข้าศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ รับสมัครออนไลน์ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ bit.ly/3hcmL1M

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (70%) ครั้งที่ 1 โอนเข้าบัญชีวันที่ 31 มีนาคม 2565

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (70%) ครั้งที่ 1 โอนเข้าบัญชี 31 มีนาคม 2565 และให้โรงเรียนนำส่งใบเสร็จรับเงินที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 รายละเอียดดังแนบ

กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๕ กับทางโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น ทางโรงพยาบาลทหารผ่านศึกขอเปลี่ยนแปลงการตรวจสุขภาพประจำปีในเขตอำเภอกันทรารมย์ จากโรงเรียนกันทรารมย์ เป็นโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา อำเภอกันทรารมย์ ตามวันเวลาที่กำหนด รายละเอียดดังแนบ

ประกาศผู้ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ (อ 10)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ 30)