สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มีการจัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน สู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ซึ่งมี นายลิขิต จันทร์มนตรี กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พร้อมด้วย นางบุณยอร เต็งศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการพิเศษ การศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน เรียนทางไกล สำหรับข้าราชการไทย โดยไม่มีข้อผูกพัน (เรียนฟรี)

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมทับทิม อาคารศรีพฤทเธศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการ โปรแกรม/แผนการเรียนรู้ในหลักสูตร 1 ปี เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2565 – สิงหาคม 2566 เรียนวันละ 2 ชั่วโมง เวลา 19.00 น. – 21.00 น.สำหรับผู้ที่สนใจอยากสมัครเรียนภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑล ฝูเจี้ยน เมืองเซียะเหมิน ประเทศจีน ผ่านระบบออนไลน์โดยตรง จากคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในโครงการพิเศษ การศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน เรียนทางไกล สำหรับข้าราชการไทย โดยไม่มีข้อผูกพัน (เรียนฟรี) ซึ่งโครงการนี้ เป็นการสืบสานขยายฐานการศึกษา ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทย ตามพระราชดำริการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายรุ้งโรจน์ เพ็งแจ่ม เหล่าซือ พร้อมด้วย นางสาววิรากร สุภชีพสิริ นักศึกษาปีที่ 3 นายอรรถพงศ์ ธนาเธียรเลิศ นักศึกษาปีที่ 1 นายฉัตรชัย เรไรรัมย์ นักศึกษาปีที่ 1 มาแนะนำรายละเอียดของโครงการดังกล่าว//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือน เมษายน 2565

รายละเอียดโอนเงินธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือนมีนาคม 2565 (เพิ่มเติม)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตามนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 14

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายปรีชา ทาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ สำนักติดตามและประเมินผลฯ นางจตุพร เรียงความ สำนักติดตามและประเมินผลฯ นายปภาวิน หะวานนท์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้เดินทางมาติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รายละเอียดโอนเงินโครการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จัดสรรโรงเรียนละ 3,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดประกอบการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2565

แผนนิเทศ 2565 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (รวมเล่ม)