รายละเอียดโอนเงินค่าตอบแทนครูวิทย-คณิต, ครูวิกฤต,ธุรโรงเรียน,นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินงานปี 2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565http://www.sisaketedu1.go.th/65/plan65.pdf

รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2565

O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

http://www.sisaketedu1.go.th/65/024-65.pdf

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

022ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564