สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 – 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองรับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายชาณุวัติ ศรเพชร นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองรับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นไปตามกำหนดการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม “ต้นไม้น้ำใจงาม” เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในสำนักงานให้สะอาด สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม “ต้นไม้น้ำใจงาม” โดยการปลูกต้นไม้ ขยายพันธุ์ต้นไม้ในกระถางให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ให้สะอาด สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2565

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ 40 (บ่อแก้ว) อ.วังหิน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ 40 (บ่อแก้ว) ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดี คิดดี พูดดี ทำดี ทำให้คุณภาพชีวิตสมบูรณ์ขึ้น เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อตอบสนองนโยบายโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 158 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 44 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์ จากพระมหาบรรจงอารย ธมโม และคณะครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ 40 (บ่อแก้ว) ทั้ง 4 โรงเรียน โดยแบ่งฐานคุณธรรมในการอบรมทั้งหมด เป็น 6 ฐานคุณธรรม ดังนี้ 1. ฐานความมีวินัย 2. ฐานความพอเพียง 3. ฐานความรับผิดชอบ 4. ฐานมีจิตอาสา 5. ฐานความซื่อสัตย์ 6. ฐานความสุภาพ โดยมี นายธนาวุธ แสงใสแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ 40 (บ่อแก้ว) เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการวังหิน 1 พร้อมด้วย นายอำนวย ตอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างสะแบง นายกัมปนาถ วังสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 นายเสมอ สุทนต์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว นางพิศราภรณ์ กงสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ่อแก้ว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ศรีสะเกษ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.สมยศ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ต่อมา เวลา 10.30 น.วันเดียวกันนี้ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 27 ราย โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน//////// ปาริชาติ  อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะระบบดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะระบบดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสรัญญา เถาว์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ นำถุงยังชีพ อุปกรณ์การเรียนการสอน โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ข้าวกล่อง น้ำดื่ม และเงินสด จำนวน 5,000 บาท มอบให้ ร.ร.บ้านหนองโอง อ.กันทรารมย์ หลังน้ำลด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงเรียนบ้านหนองโอง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้เดินทางไปร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ อุปกรณ์การเรียนการสอน โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ข้าวกล่อง น้ำดื่ม และเงินสด จำนวน 5,000 บาท หลังน้ำลด จาก นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และคณะ ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองโอง ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก ทำให้บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยมี นายศักดิ์โชค ใจนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโอง พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชาวบ้านหนองโอง ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีมอบในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รายละเอียดโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565