ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 เรื่องการประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2565


by

Tags:

Comments

56 ตอบกลับไปที่ “ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 เรื่องการประกวดแข่งขันผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.2565”