เผยแพร่ รายงานการวิจัยเรื่อง การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ความเห็นถูกปิด