สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21” เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 250 คน เข้ารับการอบรม แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วย โรงเรียนในอำเภอกันทรารมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง และอำเภอโนนคูณ รุ่นที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ประกอบด้วย โรงเรียนในอำเภอเมือง อำเภอวังหิน อำเภอยางชุมน้อย และอำเภอพยุห์ โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสุวรรณา สะอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว


Posted

in

by

Tags: