สพป.ศรีสะเกษ พัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียนด้านการคัดกรองสายตาเด็กวัยเรียน เพื่อสร้างโอกาสและสร้างการเข้าถึงบริการแว่นสายตาเด็กนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียนด้านการคัดกรองสายตาเด็กวัยเรียน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแว่นสายตาเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร่วมวางแผนการติดตามผล และการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีสายตาผิดปกติร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน หน่วยบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพ.สต.และโรงพยาบาลที่มีหน่วยจักษุ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการดูแล ติดตามโดยจักษุแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและสร้างการเข้าถึงบริการแว่นสายตาเด็กนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จึงได้ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในการขับเคลื่อน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูอนามัยโรงเรียน หรือครูประจำชั้น จากทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรสาธารณสุข จาก รพ.สต.สสอ.รพช.จำนวน 375 คน โดยมี นางประไพ เจริญผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายแพทย์ศรีไพร ทองนิมิต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายทองคำ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางนวพร ทองสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางเนตรนภา หลักฐาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และคณะ////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว


Posted

in

by

Tags:

Comments

94 ตอบกลับไปที่ “สพป.ศรีสะเกษ พัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียนด้านการคัดกรองสายตาเด็กวัยเรียน เพื่อสร้างโอกาสและสร้างการเข้าถึงบริการแว่นสายตาเด็กนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน”