ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการดำเนินงานของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปี 2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองสวนสมเด็จ เมืองศรีลำดวน เมืองหลวงพ่อโต โรงเรียนในตำบลบ่อแก้ว และบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสามัญ มอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองสวนสมเด็จ เมืองศรีลำดวน เมืองหลวงพ่อโต โรงเรียนในตำบลบ่อแก้ว และบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการดำเนินงานของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ในปีการศึกษา 2566 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย NT สูงกว่าระดับประเทศ มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา โดยมี นายเกรียงไกร สูงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองสวนสมเด็จ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางนันท์นภัส ปภินวัช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจานอีลอก ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองหลวงพ่อโต นายเศรษฐโชค บุญเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองศรีลำดวน นายธนาวุธ แสงใสแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการการเมืองสวนสมเด็จ เมืองศรีลำดวน เมืองหลวงพ่อโต โรงเรียนในตำบลบ่อแก้ว และบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 280 คน

ผลจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในครั้งนี้ ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว การเพิ่มระบบบริการออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูที่เข้ามาติดต่อประสานงาน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานและการให้บริการแก่ผู้มาผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

ดังนี้

  1. ปรับปรุงการปฏิบัติงานและให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
  2. กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
  3. เพิ่มช่องทางการให้บริการออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น
  4. เพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็น หรือแนวทางในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานให้ดีขึ้น
  5. ปรับปรุงระบบการทำงานที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว


Posted

in

by

Tags:

Comments

86 ตอบกลับไปที่ “ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพการดำเนินงานของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปี 2566 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการเมืองสวนสมเด็จ เมืองศรีลำดวน เมืองหลวงพ่อโต โรงเรียนในตำบลบ่อแก้ว และบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”