รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

แจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๘ หน่วยงาน

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมจำนวน ๘ หน่วยงาน มาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับ บุคลากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์ ที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวจุฑาริณี แกล้วเกษตรกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางพจนี ผ่องใสพัฒนาการอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ สามารถผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งมีกำหนดการประเมินในเดือนพฤศจิกายน 2563 และเพื่อเป็นการเตรียมการวางแผนการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ซึ่งมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม Roving Team ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)

สื่อรณรงค์การป้องกันเชื้อโควิด-19

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการผลิตสื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้น โดยผลิตสื่อโฆษณาโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาสื่อสารถึงการก้าวผ่านวิกฤตของประเทศไทย และให้กำลังใจเพื่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ ชุดที่ ๑ โลกใหม่ ความยาว ๗๕ วินาที และชุดที่ ๒ ทางรอด ความยอด ๓๐ วินาที จึงขอส่งสื่อรณรงค์การป้องกันเชื้อโควิด -19 เพื่อเผยแพร่สื่อรณรงค์การป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา นานาชาติ

ด้วย มูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ มามากว่า 50 ปี จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565) รายละเอียดตามดังเอกสาที่แนบมาพ้อมนี้

แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจ่าย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เหลือจ่าย รายละเอียดแนบ

แนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้วหนังสือ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังแนบ