ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน

ด้วย สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินในสถานศึกษา กรณีเรียกรับ “แป๊ะเจี๊ยะ” เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการเรียกรับเงินบริจาคการเข้าเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบรายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัตงานเป็นฐานระบบ TEPE Online สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกา เขต ๑ ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดของเอกสารและทำความเข้าใจตามเอกสารคู่มือที่แนบมานี้ y61-173  คู่มือตาม www.tepeonlin.org

 

แจ้งรายละเอียดประกอบขอเบิกค่าตอบแทนและค่าครองชีพลูกจ้างกลุ่มงานต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดประกอบขอเบิกค่าตอบแทนและค่าครองชีพพนักงานราชการ , ธุรการโรงเรียน, ครูวิกฤติ, ครูวิทย์-คณิต, นักการภารโรง,ครูพี่เลี้ยงฯ ประจำเดือน มีนาคม 2561           รายละเอียดดังแนบ