การจัดการองค์ความรู้ และ PLC สพป.ศรีสะเกษ เขต 1KM-กลุ่มนิเทศฯ
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
23 เม.ย.65  แผนนิเทศ 2565 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (รวมเล่ม) 107
23 เม.ย.65  รายงานการนิเทศการศึกษา ปี 2564 66
5 มิ.ย.63  การจัดการความรู้ KM 54
5 มิ.ย.63  ระบบงานสารบรรณ 56
[ ปิด ]