การจัดการองค์ความรู้ และ PLC สพป.ศรีสะเกษ เขต 1KM-กลุ่มนิเทศฯ
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
23 เม.ย.65  แผนนิเทศ 2565 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (รวมเล่ม) 92
23 เม.ย.65  รายงานการนิเทศการศึกษา ปี 2564 67
5 มิ.ย.63  การจัดการความรู้ KM 112
5 มิ.ย.63  ระบบงานสารบรรณ 5042
[ ปิด ]