การจัดการองค์ความรู้ และ PLC สพป.ศรีสะเกษ เขต 1KM-กลุ่มนิเทศฯ
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
26 มิ.ย.67  รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 37
23 เม.ย.65  แผนนิเทศ 2565 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (รวมเล่ม) 130
23 เม.ย.65  รายงานการนิเทศการศึกษา ปี 2564 80
5 มิ.ย.63  การจัดการความรู้ KM 133
5 มิ.ย.63  ระบบงานสารบรรณ 5065
[ ปิด ]