การจัดการองค์ความรู้ และ PLC สพป.ศรีสะเกษ เขต 1KM-กลุ่มกฎหมายฯ
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
27 มิ.ย.66  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานกฎหมาย 7
27 มิ.ย.66  คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มงานกฎหมาย 5
27 มิ.ย.66  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 8
26 มิ.ย.66  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5
26 มิ.ย.66  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 10
26 มิ.ย.66  การขับเคลื่อนจริยธรรม 7
26 มิ.ย.66  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 9
12 เม.ย.66  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 130
13 พ.ค.65  พิมพ์เกียรติบัตร อบรมเสริมสร้างและรักษาวินัย ครูผู้ช่วย วันที่ 12 พ.ค.65 53
5 มิ.ย.63  การรับส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS+++ 20
5 มิ.ย.63  การแต่งกายชุดสีกากี 17
[ ปิด ]